Voor Werknemers

Veel gestelde vragen

Staat uw antwoord er niet tussen, of is deze niet volledig? Neem gerust contact met ons op!
Bel ons: +31 (0)20 671 18 88 of stuur een e-mail: info@smartservices.nl.

 • Wie is mijn werkgever?

  Smart Services is uw juridische- en administratieve werkgever en draagt zorg voor de uitbetaling van uw salaris en opgebouwde reserveringen. De organisatie waar u de werkzaamheden voor verricht is de inlener. Deze partij is verantwoordelijk voor het inroosteren en dagelijks begeleiden van u op de werkvloer.

 • Mag ik aan het werk tijdens de inschrijvingsprocedure?

  U mag pas aan het werk bij de inlenende organisatie als Smart Services de volgende documenten van u heeft ontvangen: 

  • Een ondertekende payroll overeenkomst.
  • Een compleet ingevuld inschrijfformulier.
  • Een compleet ingevuld Model opgaaf van de Loonbelasting.
  • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (ID bewijs voor- en achterkant).
  • Een kopie bankpas.

  Via de tab ‘downloads’ kunt u het juiste formulier van de Model opgaaf van de loonbelasting vinden evenals een inschrijfformulier. U kunt dit inschrijfformulier invullen indien u zich niet reeds elektronisch via de link ‘inschrijven’ bij ons heeft ingeschreven.

 • Hoe lang is de verwerkingstijd van inschrijving tot verloning?

  Smart Services heeft voor de verwerking van uw inschrijving de volgende documenten nodig: een getekende payroll overeenkomst, inschrijfformulier, Model opgaaf van de loonbelasting, kopieën geldig legitimatiebewijs en bankpas. Zodra wij deze documenten in goede orde hebben ontvangen kunt u, nadat u aan het werk bent gedaan bij de inlenende organisatie, de uren declareren. Wij zullen uw declaratie op dinsdag en donderdag verwerken en indien mogelijk, verlonen.

 • Wanneer ontvang ik mijn jaaropgave?

  De jaaropgave wordt eind januari volgend op het jaar waarin u werkzaam voor ons bent geweest naar u per post verstuurd. Tevens kunt u de jaaropgaaf op Smart Online inzien.

 • Wat houdt loonheffingskorting in?

  Loonheffingskorting is een korting op de loonbelasting/ premie volksverzekeringen. De loonheffingskorting kan uit de volgende heffingskortingen bestaan:

  • Algemene loonheffingskorting
  • Arbeidskorting
  • Ouderenkorting
  • Alleenstaande- ouderenkorting
  • Jonggehandicaptenkorting
  • Levensloopverlofkorting

  In principe heeft iedere werknemer recht op loonheffingskorting. Dit geldt eveneens voor werknemers die niet in Nederland wonen. Wanneer u de loonheffingskorting wil laten toepassen dan dient hij een schriftelijk verzoek in te dienen bij Smart Services door middel van het formulier ‘Model opgaaf gegevens voor loonheffingen’. Op het moment dat u de loonheffingskorting niet meer wilt toepassen, dan dient u hier eveneens een schriftelijk verzoek voor in te dienen.
  Om onnodige eindafrekeningen te voorkomen, dient u de loonheffingskorting maar bij één werkgever toe te passen. In de meeste gevallen wordt de loonheffingskorting toegepast bij de baan waar de medewerker het meeste verdient. Ook is het mogelijk dat de werknemer de loonheffingskorting bij geen enkele werkgever laat toepassen. De werknemer kan later middels zijn aangifte inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen dit bedrag terugvragen.
  Voor studenten en scholieren bestaat er een bijzondere regeling: de studenten- en scholierenregeling. Smart Services houdt er dan rekening mee dat u geen belasting hoeft te betalen over het loon dat u bij Smart Services verdient. Hierdoor stijgt uw nettoloon.
  U kunt gebruik maken van de studenten- en scholierenregeling als u aan het begin van een kalenderkwartaal voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • Uw ouders of verzorgers ontvangen voor u kinderbijslag via de Algemene Kinderbijslagwet.
  • U ontvangt een (voorwaardelijke) gift of een prestatiebeurs via de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
  • U ontvangt een tegemoetkoming in de studiekosten via de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

  Als u gebruik wilt maken van de studenten- en scholierenregeling kunt u het formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)’ in. Deze kunt u vinden onder ‘downloads’ op www.smartservices.nl.

 • Hoe kan ik mijn uren declareren?

  Smart Services biedt u verschillende declaratiemogelijkheden aan:

  1. Declareren middels het digitale platform Smart Online waarmee u de gewerkte uren kunt doorgeven. 
  2. Declareren met behulp van het declaratieformulier dat van onze website gedownload kan worden. Nadat het declaratieformulier volledig ingevuld en geaccordeerd is door de inlenende organisatie waarvoor u werkzaamheden verricht, kan deze worden gefaxt, per post worden verstuurd of worden gemaild naar declaratie@smartservices.nl.

 • Kan ik reiskosten declareren?

  Reiskosten kunnen alleen gedeclareerd worden mits de inlenende organisatie dat met u overeengekomen is. Op het declaratieformulier is daarvoor een apart veld opgenomen. Als u de reiskosten voor het openbaar vervoer (van toepassing op basis van tweede klasse) declareert, dan dienen de originele vervoersbewijzen per post naar ons te worden toegestuurd. Verder is de netto vergoeding voor vervoer met de auto € 0.19 ct. per km.

 • Wanneer kan ik uiterlijk mijn urendeclaraties inleveren?

  Voor een tijdige afhandeling dient uw urendeclaratie uiterlijk dinsdag of donderdag vóór 11.00 uur bij ons binnen te zijn. Afhankelijk van het betalingsverkeer staat het salaris meestal de eerst volgende werkdag op uw bankrekening. 

 • WWanneer wordt mijn salaris gestort?

  Op iedere dinsdag en donderdag worden de urendeclaraties verwerkt en uitbetaald mits deze vóór 11.00 uur elektronisch, per post of fax bij ons aangeleverd zijn. Afhankelijk van het betalingsverkeer staat uw loon meestal de eerst volgende werkdag op uw bankrekening.

 • Waarom heb ik deze week / maand geen salaris ontvangen?

  Het kan zijn dat uw declaratiebriefje bij ons niet of te laat voor verwerking is binnengekomen. Mocht dit bij u het geval zijn, neem dan telefonisch contact met ons op. Het kan ook zijn dat uw inschrijving nog niet compleet is. In dit laatste geval heeft Smart Services hier al contact met u over gehad.

 • Hoeveel netto salaris houd ik over?

  Het nettobedrag is afhankelijk van het aantal uren dat er wordt gewerkt en/ of de loonheffingskorting die wordt toegepast. U kunt uiteraard te allen tijde telefonisch contact met ons opnemen voor een bruto-netto berekening van uw salaris.

 • Hoe kan ik mijn loonstroken inzien?

  U kunt uw loonstroken inzien via Smart Online. U kunt dit platform raadplegen middels de inlogcode die u na inschrijving per e-mail heeft ontvangen. De inlogcode dient u in te voeren op onze website. U kunt er ook voor kiezen uw loonstroken per post te ontvangen.

 • Wanneer wordt mijn vakantiegeld uitgekeerd?

  Het vakantiegeld wordt ieder jaar aan het eind van de maand mei aan u uitgekeerd. Vanzelfsprekend kunt u bij ons het gehele jaar door een verzoek doen tot uitbetaling van het tot dan toe door u opgebouwde vakantiegeld.

 • Hoeveel vakantiedagen heb ik?

  U bouwt ongeveer 10.44% vakantiedagen op over het aantal uur dat u per week werkt. Bij vragen over uw opgebouwde vakantiedagen kunt u altijd telefonisch contact met ons opnemen of Smart Online raadplegen. Middels Smart Online kunt u het aantal opgebouwde vakantiedagen bekijken. Tevens staan uw opgebouwde reserveringen onderaan uw salarisspecificatie.

 • Hoe vraag ik vakantiedagen op?

  De vakantiedagen kunnen op de volgende wijze worden aangevraagd: een declaratieformulier van de website downloaden en daarop vermelden dat het om vakantiedagen gaat. Deze dient vervolgens per post of per e-mail verstuurd te worden naar declaratie@smartservices.nl. Vergeet niet op uw declaratieformulier te vermelden om hoeveel vakantie-uren (uw vakantiedagen worden namelijk in uren opgebouwd) het gaat en voor welke kalenderweken het is bestemd. Tevens kunt u enkel een e-mail sturen naar declaratie@smartservices.nl en aangeven hoeveel vakantie-uren u in welke weken wilt laten uitbetalen. Op Smart Online kunt u inzien welke reserveringen u heeft opgebouwd.

 • Kan ik een werkgeversverklaring ontvangen?

  Deze mogelijkheid bestaat. Voor het aanvragen van een werkgeversverklaring kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 020-6711888.

 • Hoe kan ik me ziekmelden?

  In geval van ziekte dient u op de eerste dag van ziekte vóór 09.00 uur telefonisch contact met ons op te nemen, evenals met de opdrachtgever waar u de werkzaamheden verricht. Bent u op een later tijdstip – dus gedurende uw werkdag – ziek geworden, dan dient u dit alsnog op die dag aan ons door te geven. 

  Wanneer het contract wordt toegestuurd, voegen wij tevens een document met betrekking tot ziek- en betermeldingen toe.

  Wanneer u zich ziek meldt dient u het volgende door te geven:

  • Werk verplicht op de dag van ziekte, ja of nee.
  • Laatst gewerkte dag bij desbetreffende opdrachtgever.
  • Eerstvolgende werkdag bij desbetreffende opdrachtgever (de eerstvolgende dag dat de medewerker eigenlijk had moeten werken).
  • Werkzaam op zaterdag en/of zondag, ja of nee.

  Wij zullen u dan ziekmelden bij Acture. Voor meer informatie over Acture verwijs ik u naar het tabje ‘downloads’.

 • Hoe en bij wie geef ik mijn betermelding door?

  Acture zal tijdens uw ziekteperiode contact met u opnemen over een eventuele datum van betermelding. Indien u weer hersteld bent, dient u op de dag dat u weer hersteld bent telefonisch contact met Smart Services op te nemen. Wij zullen vervolgens contact opnemen met Acture.

 • Wat is de hoogte van het minimumloon?

  Kijk voor een overzicht van het minimumloon hier. Let op: het minimumloon is exclusief de opbouw van reserveringen.

 • Hoe vul ik mijn urenbriefje in?

  Op ieder declaratieformulier staan de dagen van de week aangegeven. Bovenaan ziet u ‘Uren 100%’ staan. Hier kunt u uw normale uren invullen. Indien u dit met uw opdrachtgever overeen bent gekomen, kunt u bij ‘Toeslaguren’ het aantal uren invullen dat u tegen het toeslagtarief heeft gewerkt. Bij ‘Onkostenvergoeding’ kunt u aangeven hoeveel onkosten u wilt declareren. Let op: hier hebben wij wel originele bonnen van nodig voordat wij over kunnen gaan tot betalen. Bij ‘Reiskosten OV’ kunt u het bedrag invullen dat u kwijt bent aan het reizen met het openbaar vervoer. Let op: ook hier hebben wij een originele uitdraai van nodig. Bij ‘Km-vergoeding’ kunt u aangeven hoeveel kilometers u wilt declareren. Let op: het declaratieformulier dient te allen tijde zowel door u als door de opdrachtgever ondertekend te worden.

 • Het aantal uitbetaalde uren per week klopt niet, bij wie moet ik zijn?

  Wanneer het aantal uitbetaalde uren niet conform loopt met het aantal gewerkte uren, dan dient u eerst contact op te nemen met Smart Services. Wij kunnen dan samen met u kijken of het aantal opgegeven uren klopt. Komen deze uren niet overeen, dient u contact op te nemen met uw opdrachtgever.

 • Heb ik recht op reiskostenvergoeding?

  U hebt recht op reiskostenvergoeding wanneer u dit met uw opdrachtgever overeen bent gekomen. De hoogte van de vergoeding spreekt u tevens met uw opdrachtgever af.

 • Moet ik mijn kaartjes van het openbaar vervoer bewaren?

  Wanneer u met de opdrachtgever overeen bent gekomen dat u de reiskosten mag declareren, dient u de vervoersbewijzen te bewaren. Deze bewijzen dient u samen met het declaratieformulier naar Smart Services te verzenden. Het is ook mogelijk om de vervoersbewijzen na te sturen, dus nadat u de declaratie naar ons verzonden hebt. Let op! U krijgt de reiskosten alleen vergoed wanneer u de originele vervoersbewijzen naar Smart Services hebt gestuurd.

  Bent u in het bezit van een OV-chipkaart? Dan dient u een uitdraai van uw reisgegevens te maken. Dit kunt u doen via het domein ‘Mijn OV-chipkaart’ op de website van de OV-chipkaart: http://www.ov-chipkaart.nl/mijnov/.

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor kilometervergoeding?

  U komt in aanmerking voor kilometervergoeding, wanneer u dit met uw werkgever overeen bent gekomen. De exacte spreekt u af met uw werkgever. Tevens ontvangt Smart Services graag een rittenregistratie.

 • Hoeveel vakantiegeld heb ik?

  Per gewerkt uur reserveren wij 8% vakantietoeslag over uw brutoloon.

 • Wanneer kan ik gebruik maken van de scholieren- en studentenregeling?

  Voor studenten en scholieren bestaat er een bijzondere regeling: de studenten- en scholierenregeling. Smart Services houdt er dan rekening mee dat u geen belasting hoeft te betalen over het loon dat u bij Smart Services verdient. Hierdoor stijgt uw nettoloon.

  U kunt gebruik maken van de studenten- en scholierenregeling als u aan het begin van een kalenderkwartaal voldoet aan één van de volgende voorwaarden:

  • Uw ouders of verzorgers ontvangen voor u kinderbijslag via de Algemene Kinderbijslagwet.
  • U ontvangt een (voorwaardelijke) gift of een prestatiebeurs via de Wet studiefinanciering 2000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
  • U ontvangt een tegemoetkoming in de studiekosten via de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.

  Als u gebruik wilt maken van de studenten- en scholierenregeling kunt u het formulier ‘Model opgaaf gegevens voor de loonheffingen (studenten- en scholierenregeling)’ invullen. Deze kunt u vinden onder ‘downloads’ op www.smartservices.nl.

  Let op: om gebruik te kunnen maken van de studenten- en scholierenregeling, ontvangt Smart Services graag een kopie van uw studentenpas.

 • Heb ik als flexwerker recht op een zwangerschapsuitkering?

  Iedere vrouwelijke werknemer heeft recht op zwangerschapsverlof, met een duur van ten minste zestien weken. Het zwangerschapsverlof wordt uitgekeerd door het UWV.
  De zwangerschapsuitkering wordt berekend over het inkomen dat de werknemer gemiddeld verdiende in een periode van vier weken voor het zwangerschapsverlof. Dit wordt berekend over het dagloon en die uitkering betreft 100% van dit loon. Echter, geldt er wel een maximumdagloon voor deze uitkering.

  Tevens valt het zwangerschapsverlof flexibel op te nemen. Dit houdt in dat de werknemer elk moment kan kiezen tussen de zes en vier weken voor de uitgerekende datum. Meer informatie? www.uwv.nl.

  Let op! Smart Services vraagt het zwangerschapsverlof aan voor de medewerker. Hiervoor dient de medewerker het formulier “Aanvraag WAZO-uitkering” in te vullen. Dit document dient samen met de zwangerschapsverklaring opgestuurd te worden naar Smart Services.

 • Wat gebeurt er met mijn fase-indeling als ik een paar maanden niet werk?

  Dit is afhankelijk van de fase waarin u werkzaam bent. Meer informatie over de fasesytematiek kunt u vinden op onze website onder de tab ‘downloads’.

0
Connecting
Please wait...
Send a message

Sorry, we aren't online at the moment. Leave a message.

Your name
* Email
* Describe your issue
Login now

Need more help? Save time by starting your support request online.

Your name
* Email
* Describe your issue
We're online!
Feedback

Help us help you better! Feel free to leave us any additional feedback.

How do you rate our support?